Erhvervsområde, Regstrup, Alternativt forslag til Kommunalbestyrelsen

I forbindelse med vores møde i juni 2021 med borgmesteren efterspurgte hun alternative løsninger til Administrationens udlæg af store erhvervsområder i Regstrup, og muligheden for at placere særligt belastende virksomheder op ad vores byer.

Vi har derfor sendt nedenstående til alle medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er den nuværende kommuneplan, samt de input den lokale arbejdsgruppe i forbindelse med den Strategiske Energiplan, har meldt ind til kommunen.
Det er selvfølgelig vigtigt at der tages hensyn til de berørte borgere, så der ikke opleves større gener og ulemper end der allerede idag opleves fra Virkelyst. Læs vores skrivelse nedenfor:

Kære Medlemmer af Kommunalbestyrelsen,


Som det måske er jer bekendt, mødtes vi før sommerferien med Borgmesteren og et par medlemmer fra Social Demokratiet i forbindelse med, at Borgmesteren havde flyttet sit kontor til Regstrup.
Formålet med mødet var at drøfte vores bekymringer omkring det nuværende udkast til Kommuneplan, hvor man planlægger 2 meget store erhvervsområder i henholdsvis miljøklasse 5 og 6 meget tæt på såvel skole som vores byer. 
Vi blev i den forbindelse bedt om at komme med et alternativ, som vi kunne se os ind i, og som i langt større grad passer til byens karakter, og de behov, som det lokale erhvervsliv har udtrykt.
Vedhæftet fremsendes dette udkast med følgende bemærkninger:


1. Vi har talt med flere grundejere af det berørte område, som har bekræftet, at de er åbne for dette forslag. I øvrigt ejer Vejdirektoratet en del af området, og det er dermed i offentlig eje allerede, hvilket ikke er tilfældet for de 2 foreslåede områder, som er i privat eje.


2. Der er mulighed for at reetablere den “gamle” Skovvej, og derved sikre, at Virkelyst og det nye område kan få “egen” infrastruktur ind i området


3. Ønsket om solceller, som er indsendt i forbindelse med input fra Lokalområderne til den Strategiske Energiplan er indtegnet. Dette er et ønske, som gruppen nedsat under Lokalforum har udfærdiget på vegne af hele Lokalområdet.


4. Det er naturligvis vigtigt, at der opereres med lavest mulige miljøklasser i de arealer, der ligger op til beboelse, og at der indarbejdes grønne bælter


5. Dette område har allerede 2 ledige, byggemodnede erhvervsgrunde, som kan aktiveres omgående


6. Miljøklasse 6 er allerede under lokalplanlægning ved Cementvejen i Jyderup – et areal, som jf. referat fra behandling i KMU i marts karakteriseres som fuldstændig sammenligneligt med det areal, man har sendt i høring for Regstrup. Her er der i øvrigt allerede virksomheder, der har vist interesse – en interesse som både forvaltningen og politikere har bekræftet ikke eksisterer for området ved Regstrup. 


7. Udover de indtegnede arealer er vi i øvrigt oplyst om, at der planlægges for udvidelse af Virkelyst på de nuværende fodboldbaner, når disse flyttes i forbindelse med udvidelsen af Ringvejen. 


Vi er derudover blevet oplyst fra politisk side, at virksomheder med vagtordning, som VVS virksomheder mv. kræver Miljøklasse 6. 
Dette er ifølge Miljøstyrelsen ikke korrekt, og denne type virksomheder vil ikke falde ind under Miljøklasse 6. Transportvirksomheder kan kategoriseres helt ned til klasse 4, hvor STORE transportvirksomheder med nat-kørsel vil falde under klasse 6 – taxi-kørsel, helt ned til kategori 2. Vi vedhæfter beskrivelsen af klassificeringen tillige med en definering af Transportvirksomheder, da vi også kan forstå, der er tvivl herom.
For god ordens skyld vedhæftes også “Håndbog om Miljø og Planlægning”, hvor I fra s. 147 vil finde definering af virksomhedstyper med tilhørende klassificering af disse. På s. 222 finder I også ovennævnte definering og klassificering af Transportvirksomheder. 
Som det fremgår af ovennævnte og vedhæftede kræves der således ikke en Miljøklasse 6 til den type virksomheder, som i forvejen ligger i Virkelyst, og som er den type virksomheder, som lokalområdet har udtrykt vil være i tråd med vores identitet og ønsker.
Der er indsendt 46 høringssvar, som alle udtrykker stor bekymring for det nuværende udkast til kommuneplan. Regstrup er det område, der har indsendt 2. flest høringssvar til hele kommuneplanen, kun overgået af “Jehovas Vidner grunden”, hvor godt 70 høringssvar indkom, for et område med langt flere berørte borgere. 
Vi håber derfor, at I som politikere vil lytte til vores bekymringer, og sikre, at de udpegede arealer i udkastet udtages, og at der i stedet arbejdes med et tillæg til kommuneplans-udkastet. Vi ved, der allerede på nuværende tidspunkt er udfærdiget 2 tillæg, uagtet kommuneplanen endnu ikke er vedtaget.
Såfremt I har spørgsmål til vedhæftede eller ønsker en nærmere drøftelse er I som altid meget velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Karina Moll 

Formand Regstrup Natur og Miljøforening.

Håndbog om Miljø og Planlægning
Definition af Transportvirksomhed